Adatvédelmi szabályzat

Valid from March 28th, 2023

Adatvédelmi tájékoztató 

www.drehershop.hu 

Hatályos:
2022. december 15
 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető: 

https://www.drehershop.hu/adatvedelem  

  

1. Az adatkezelési tevékenység megnevezése. 2 

2. Az adatkezelő adatai 2 

3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 2 

4. Adatkezelés céljai, kezelt adatok köre, jogalapja. 2 

5. Az érintettek köre: 4 

6. Az adatok megismerésére jogosultak személye, a személyes
adatok címzettjei:
4
 

7. Az adatszolgáltatás jellege. 4 

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye. 4 

9. Tájékoztatás adattovábbításról, és adatfeldolgozók
megjelölése
. 4
 

9.1 Adatfeldolgozók igénybevétele. 4 

9.2 Adatfeldolgozók megnevezése. 5 

9.3 Adattovábbítás harmadik fél részére. 5 

9.4 Adattovábbítás hatóságok részére. 6 

10. Cookie-k (sütik) kezelése. 6 

11. Az érintettek jogai 7 

12. Az adatkezelés biztonsága. 8 

13. Adatvédelmi incidensek kezelése. 10 

13.1 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 10 

13.2 Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak. 10 

14. Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén. 10 

15. Panasztételi lehetőség. 11 

 
 

  

  

Bevezetés 

  

 Az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez
alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az
érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok kezelését. A Dreher Sörgyárak Zrt. mint adatkezelő,
az Ön, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi
kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat szeretné megosztani
Önnel:
 

  

1. Az
adatkezelési tevékenység megnevezése
 

  

A www.drehershop.hu oldalon üzemelő
webshop (a továbbiakban: „Webshop”)
használatával kapcsolatos adatkezelés.
 

  

2. Az
adatkezelő adatai
 

  

· Az
adatkezelő adatai: Dreher Sörgyárak Zrt.
(székhelye: 1106 Budapest, Dreher Antal út 3.),
 

· Az
adatkezelő elérhetőségei:
adat@asahibeer.hu (e-mail), +36 80 373 437 (telefon) 

  

3. Az
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
  

  

adat@asahibeer.hu 

  

4. Adatkezelés
céljai, kezelt adatok köre, jogalapja
 

     

Adatkezelési cél   

Kezelt adatok köre   

Jogalap   

Adatkezelés időtartama     

Felhasználói profil létrehozása
(regisztráció)
 

    

e-mail cím, jelszó, a regisztráció időpontja, a regisztrációkori
IP cím
   

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás).    

Felhasználói profil törléséig     

Azonosítás   

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím 

    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (jogos érdek).  

    

Felhasználói profil törléséig     

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése,
felhasználói fiókba történő belépés
   

E-mail cím, Értesítési telefonszám 

  

    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (adatkezelő jogos
érdeke).
 

    

Felhasználói profil törléséig     

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése
   

Számlázási név és cím 

    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése).  

Számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
   

Szerződés teljesítését követő 8. év
végéig
     

A házhoz szállítás lehetővé tétele   

Szállítási név és cím 

    

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés
teljesítése).
 

Elker tv.[1]
13/A. § (1) bekezdése
   

Szerződés teljesítését követő 5. év végéig     

Hírlevél, DM tevékenység 

Az érintett hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő
reklámajánlataival a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
   

Név, e-mailcím   

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érintett
hozzájárulása)
   

Hozzájárulás visszavonásáig     

Panaszkezelés   

Vezeték-és keresztnév, e-mailcím, telefonszám, cím   

GDPR 6. cikk c) pont (jogi kötelezettség
teljesítése):
 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
17/A. § (7) bekezdése
   

Panasz lezárását követő 5. év vége    

  
 

  

  

5. Az
érintettek köre:
 

  

A Webshopban regisztrált valamennyi
érintett.
 

  

6. Az
adatok megismerésére jogosultak személye, a személyes adatok címzettjei:
  

  

A személyes adatokat az adatkezelő
és az adatfeldolgozó az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen
tájékoztatóban foglaltak alapján.
 

  

7. Az
adatszolgáltatás jellege
 

  

Az
adatszolgáltatás az érintett számára önkéntes, ezzel összefüggésben az
érintettet sem szerződéses, sem jogszabályi kötelezettség nem terheli.
 

  

8. Az
adatszolgáltatás elmaradásának következménye
 

  

· A személyes
adatok kezelése a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő
lépések megtételéhez, valamint a szerződés teljesítéséhez, illetve ezekkel
összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
 

  

· Az érintett
általi adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár,
hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni, és az érintett nem tud a
Webshopból terméket rendelni.
 

  

9. Tájékoztatás
adattovábbításról, és adatfeldolgozók megjelölése
 

  

Jelen pont alkalmazásában „címzett”
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e.
 

  

9.1 Adatfeldolgozók
igénybevétele
 

  

Az adatkezelő a saját adatkezelési
tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-,
illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése
érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a személyes adatok kezelését az
adatkezelő nevében, és az adatkezelő utasításai szerint végzik.
 

  

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt
követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 

  

Az adatfeldolgozó és az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező bármely személy a jelen tájékoztatóban foglalt
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti.
 

  

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért
az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az
esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem
tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül
hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
 

  

Az adatfeldolgozónak az adatok
kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
 

  

Az adatkezelő az informatikai háttár
biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására
futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.
 

  

9.2 Adatfeldolgozók
megnevezése
 

     

Szolgáltatás   

Adatfeldolgozó megnevezése   

Adatfeldolgozó elérhetősége     

Raktározás, csomagok átadása
kézbesítés céljából
 

    

PAPERHILL Logisztikai és
Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
 

    

1103, Budapest, Gergely u. 112/C.
S4 épület
 

      

Tárhely-szolgáltatás 

    

VSHosting s.r.o. 

    

Sodomkova 1579/5 

102 00 Praha 15 

weboldal: https://vshosting.eu 

podpora@vshosting.cz 

+420 246 035 835     

Webshop üzemeltetése   

MoonLabs Kft.   

7400 Kaposvár, Semmelweis utca 14.   

  

9.3 Adattovábbítás harmadik
fél részére
  

  

Jelen pont alkalmazásában „harmadik
fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.
 

  

A harmadik fél adatkezelők a saját
nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk
közölt személyes adatokat.
 

  

Ezen harmadik fél adatkezelők az
alábbiak:
 

     

Harmadik fél tevékenysége   

Harmadik fél megnevezése   

Harmadik fél elérhetősége     

Vásárolt termék kézbesítése   

Magyar Posta Zrt. 

    

Székhely: 1138 Budapest 

Dunavirág u 2-6. 

www.posta.hu 

      

Online fizetés (Simple Pay)   

OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

    

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár
u. 30-32.
 

E-mail:
ugyfelszolgalat@simple.hu
 

Telefon: +36 1 776-6901 

    

9.4 Adattovábbítás
hatóságok részére
 

  

Kivételes hatósági megkeresésre,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az
Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátására.
 

  

A Adatkezelő ezen esetekben a
megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 

  

10. Cookie-k (sütik) kezelése 

  

Webáruházakra jellemző cookie-k az
úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű
cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért
felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást
kérni az érintettektől.
 

  

A cookie-k egyedi azonosítószámot,
dátumokat, és időpontokat kezelnek. Funkciójuk a felhasználók azonosítása, a
„bevásárlókosár” nyilvántartására, és a látogatók nyomon követése.
 

  

A cookie-k használatával nem kezel
személyes adatokat az adatkezelő.
 

  

A legtöbb böngésző, amelyet
felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely
cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra
törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon
korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos
körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes
egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők
esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
 

  

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) 

  

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) 

  

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

  

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU) 

  

Többet a Süti (cookie)
beállításokból tudhat meg, amely a weboldal bal alsó sarkában látható
ikonra kattintva érhető el. Itt beállíthatja,
hogy mely cookie-k használatát kívánja engedélyezni, illetve melyeket kíván
letiltani.

 

  

  

  

11. Az
érintettek jogai
 

  

11.1 A hozzáférés
joga
 

  

Ön jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.
 

  

11.2 A
helyesbítéshez való jog
 

  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 

  

11.3 A törléshez
való jog
 

  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 

  

11.4 Az
elfeledtetéshez való jog
 

  

Ha az adatkezelő nyilvánosságra
hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
 

  

11.5 Az
adatkezelés korlátozásához való jog
 

  

Ön jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
 

  

· Ön vitatja a
személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
 

· az
adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 

· az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
 

· Ön
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

  

  

  

11.6 Az
adathordozhatósághoz való jog
 

  

Ön jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta.
 

  

11.7 A
tiltakozáshoz való jog
 

  

A jogos érdeken, illetve a
közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 

  

11.8 Tiltakozás
közvetlen üzletszerzés estén
 

  

Ha a személyes adatok kezelése
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezelhetők.
 

  

11.9 Intézkedési
határidő
 

  

Az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott
intézkedésekről.
 

Szükség esetén ez 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja Önt.
 

  

Ha az adatkezelő nem tesz
intézkedéseket az Ön kérelme alapján, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat
be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 

  

12. Az
adatkezelés biztonsága
 

  

Az adatfeldolgozó tudomány és
technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 

  

a. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását,
rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 

c. fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;
 

d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott
technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 

e. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz
illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a
fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában
kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 

f. Az adatok
informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy
azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az
adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges,
elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 

g. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő
segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet
igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus
adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó
szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség
szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan
törléséről.
 

h. Az adatfeldolgozó az alábbi konkrét adatbiztonsági
intézkedéseket teszi:
 

  

 i. A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága
érdekében az adatfeldolgozó az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai
védelem):
 

· A
dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
 

· A
Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel
vannak ellátva.
 

· A személyes
adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik
személyek nem férhetnek hozzá.
 

· A
Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy
hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott
adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 

· Amennyiben a
papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a
digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
 

  

 ii. Informatikai védelem 

· Az
adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók)
a Szolgáltató birtokát képezik.
 

· Az adatokat
tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben
található.
 

· Az
eszközökön, vagy szervereken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval
lehet csak hozzáférni.
 

· A központi
szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt
személyek férhetnek hozzá.
 

· A
digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és
archiválásokat alkalmaz.
 

· Az
adatfeldolgozó által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes
rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 

  

13. Adatvédelmi
incidensek kezelése
 

  

13.1 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi
incidensről
 

  

Ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja
az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 

  

Az érintett részére adott
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy
a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.
 

  

Az érintettet nem kell tájékoztatni,
ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 

· az
adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –
mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
 

· az
adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira
jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 

· a
tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen
esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell
tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az
érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 

  

Ha az adatkezelő még nem értesítette
az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
 

  

13.2 Adatvédelmi
incidens bejelentése a hatóságnak
 

  

Az adatvédelmi incidenst az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 

  

14. Felülvizsgálat
kötelező adatkezelés esetén
 

  

Ha a kötelező adatkezelés
időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi
önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza
meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
 

  

Ezen felülvizsgálat körülményeit és
eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat
elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság
rendelkezésére bocsátja.
 

  

15. Panasztételi
lehetőség
 

  

· Adatvédelmi jogsértés esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
nyújthat be panaszt.
 

· Ön jogosult bírósághoz
fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per
Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása
szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:
https://birosag.hu/birosag-kereso 

[1] 2001. évi
CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről